1. Roer jest marką firmy Inform Jakub Niedziałek sp. z o.o. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Inform Jakub Niedziałek sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: Dębówka 17E, 20-823 Lublin.

2. Dane kontaktowe administratora: Dębówka 17E, 20-823 Lublin; mail: info@informniedzialek.pl, tel.: +48 607 830 784.

3. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) Państwa dane będą przetwarzane w celu:

 • wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów oferowanych przez Inform Jakub Niedziałek sp. z o.o.;
 • marketingu bezpośredniego do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
 • finansowo–księgowym do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, do czasu  wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
 • prowadzenia procesów reklamacyjnych przez okres 5 lat od zakończenia umowy.

4. Zgodnie z art. 13 ust. 2. lit. a i 14 ust. 2. lit. a RODO informujemy, iż Państwa dane będą przechowywane aż do chwili:

 • wycofania zgody na ich przetwarzanie (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 • do chwili przedawnienia roszczeń wynikających z umów zawartych z Administratorem Danych Osobowych;
 • do upływu okresów archiwizacji i sprawozdawczości wynikających z przepisów prawa.

5. Nie przetwarzamy Państwa danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  w tym profilowania.

6. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

W szczególności firma Inform Jakub Niedziałek Sp. z o.o. może przekazywać Państwa dane podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, operatorzy płatności oraz firmy z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.

Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z firmą Inform Jakub Niedziałek Sp. z o.o. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez firmę Inform Jakub Niedziałek Sp. z o.o.

Dane mogę być również przekazywane organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

7. Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące prawa.

 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.
 • Prawo do usunięcia danych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (jeżeli dotyczy).
 • Prawo do przenoszenia danych.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.